Project Description

Ölçme Değerlendirme


Öğrenmede Değerlendirmenin Rolü

Değerlendirme, öğrencilerin nasıl öğrendiği, öğrenme motivasyonları ve öğretmenlerin nasıl öğrettiği konusunda önemli bir rol oynar. Tek Kampüs Okulları’nda değerlendirme, amacı göz önünde bulundurularak planlanır. Ölçme ve değerlendirme öğrenme sürecine dahil edilir. Müfredat ve talimatlarla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Öğrencinin sonraki adımlarında rehberlik etmede, ilerlemenin ve başarının kontrol edilmesinde sürekli rol oynamaktadır. Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde öğretmenler sınıf değerlendirmesi için birçok farklı stratejiler kullanır ve metotlarını öğrencilerin değerlendirme gereksinimlerine göre uyarlar.

•Araştırma ve deneyimler, ölçme ve değerlendirmenin öğrencinin öğrenme sürecini desteklendiğini göstermektedir.
•Ölçme ve değerlendirme net öğrenme hedeflerine dayanmaktadır.
•Ölçme ve değerlendirme, öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına göre farklılaşır.
•Öğrenciler öğrenme sürecine dahil olurlar.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi için yapılan tüm sınavların istatistiksel analizlerini yapmak ve öğrencilerde meydana gelen öğrenme eksiklerini saptamak.

Değerlendirme işlemiyle bazı istatistiksel veriler elde edilir. Bu veriler; sınavın aritmetik ortalaması, standart sapması,  medyan, mod, sınavın ortalama güçlük derecesi, geçerlilik katsayısı, güvenirlik katsayısı, sınıf bazında sınav not listeleri, ayrıntılı sonuç tablosu, doğru yanıtların sınıflara göre dağılım tablosu, konu analizlerinin değerlerini içeren dağılım tablosu, madde analizi tablosu vb.dir.

Yapılan istatistiksel analizlerin verilerini yorumlayıp rapor haline dönüştürerek geri dönüş çalışmaları için ölçme değerlendirme servisi ve branş öğretmenlerine sunmak.

Hazırlanan raporda; soruların uygulanan gruba göre güçlük ve ayırt edicilik değerleri yorumlanır, geri beslemeye gereksinim duyulan konular tespit edilir.

Okul genelinde, sınıf, şube ve öğrenci bazında değerlendirmeler yapılır, sınavla ilgili istatistiksel veriler okul topluluğunun anlayacağı bir dile dönüştürülerek geri dönüş çalışmaları için ilgili birimlere teslim edilir.

Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık vermek. Bu amaç doğrultusunda; soruların, öğrencilerin ulaşması beklenen düşünsel düzeylerine uygun hazırlanması için öğretmenlere kaynak oluşturan dokümanlar hazırlanır. Bu dokümanlarda, bilişsel alandaki öğrenmelerin bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinin ölçülmesinde her düzeyde her derse göre soru örnekleri yer almaktadır.

Öğrencilerin duyusal alandaki davranışlarının ölçülmesi  için gerekli ölçme araçlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmak.

Bu amaçla, ilk aşamada uygulamalı dersler alanında hazırlanan tutum ölçeğinin madde yazım kurallarına uygunluğu incelenmiş ve değerlendirme işlemi için gerekli olan programın hazırlıkları yapılmıştır. Yapılan analizlerle, her öğrencinin derse ilişkin tutumunun derecesi tespit edilir, tutum puanlarıyla akademik başarıları karşılaştırılarak öğretmene, öğrenciye yönelik yapacağı  çalışmalarda  bilgi verici değerlendirmeler sağlanır.

Geliştirilen  ölçme araçlarının geçerliliğini, güvenirliğini, kullanışlılığını ve objektifliğini sağlamak amacıyla soru bankası sistemini kurmak ve geliştirmek.

Her sınıf ve ders düzeyinde konuların daha önceden yapılmış kodlamaları soru bankası programına yüklenir. Sorular bilgisayar ortamına; ders, soru tipi ve hazırlanan konu kodlarına uygun şekilde girilir.

Öğretmenlere her türlü ölçme değerlendirme faaliyetinde destek verilir.
Okulla ilgili yapılacak değerlendirmeler için gerekli araçların  ( veli-öğrenci-personel anketleri) hazırlanmasına katkı sağlayarak ve istatistiksel analizlerini  yorumlayarak okul topluluğuna sunulur.
Bu amaç doğrultusunda (öğrenci-veli profili, ÖSYM birimi tarafından hazırlanan ve yıllara göre okulumuzun dağılımını gösteren istatistikler, testler, anketler…) okulun genel durumunu gösteren bu araçlardan elde edilen verilerin yorumu yapılıp ilgili birimlere sunulur.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

  • 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10. sınıflara seviye tespit sınavları, 7, 8,11 ve 12. sınıflara üniversite sınavlarının istatistiksel analizlerini (Seviyelere göre genel konu başarı yüzdeleri, madde analizi, öğrenci konu analizi vb.) yapılır ve sonuçlar rapor halinde ilgili birimlere sunulur.
  • Her öğrenci için  “ÖSYS Sınav Sonuç Kartları”nda yer alan konu başarı yüzdelerini ve puanları  velilerin bilgisine sunulur.
  • Konu Tarama, Ünite Değerlendirme, Klasik ve Test sınavlarının  istatistiksel analizlerini yaparak elde edilen veriler okul toplumuna rapor halinde sunulur.
  • “SORU BANKASI” programına sınav sorularının sınıf, ders ve konu bazında girişi yapılır.
  • Okulun genel anlamda yapılacak değerlendirmesi için gerekli araçların hazırlanmasına destek vererek veriler yorumlanır.

Sizde Çocuklarınızı 5,000 Öğrencili Ailemizin Bir Parçası Yapmak için Detaylı Bilgi Alın

Sizi bilgilendirebilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz