Project Description

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


İLKOKUL – ORTAOKUL REHBERLİK BİRİMİ

Biyo-psiko-sosyal varlık olarak kabul edilen insan, her yönden gelişmeye açık bir özellik gösterir. Modern dünyada hızla gelişen teknolojik imkânlar, insanın büyük ölçüde işini kolaylaştırıyor olsa da, beraberinde farklı psikolojik, biyolojik ve sosyolojik sorunları getirmekte olduğu müsaade edilmektedir. Bireylerin sağlıklı birer kişilik geliştirmesi isteği yönlendirici rehberliği zorunlu kılmıştır. Böylelikle rehberlik, eğitimin bir parçası haline gelmiştir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Öğrencilerin, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur.

GÖRÜŞMELER

 1. ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

1-Bireysel Görüşmeler:
Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşülmek hedeflenmektedir. Okulumuzda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarında önleyici rehberlik anlayışla hareket edilmeye gayret gösterilmektedir.  Problemi olan çocuklar  gerekli belli sıklıkta görüşmeye alınarak, gerekli görüldüğü takdirde, gerekli olduğu kadarıyla ilgili öğretmene ve veliye geri bildirim verilmektedir.

2- Grup Görüşmeleri
– Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,
– Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri (“verimli ders çalışma yolları” merkezli görüşmeler),
– Benzer sorunlar yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen grup rehberliği çalışmaları,
– Dikkat Çalışmaları,
– Atılganlık Eğitimi,
– Öfke Kontrolü,
– Problem Çözme Becerisi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

 1. VELİ GÖRÜŞMELERİ

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. ( Okula davet veya telefonla aranarak)

– Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.
– Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ders başarısı, iletişim, ahlaki gelişim, davranış kalıpları ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili çeşitli dokümanlar hazırlanır.

Çalışılan Konular

Öğrencinin Ders Başarı Takibi
Akademik Başarının Önündeki Engellerin Tespiti (öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı vb.)
Ebeveyn-Çocuk İlişkisi
Öğrencinin Gelişimine Yönelik Çalışmalar
Okul Başarısında Ailenin Rolü
Çatışma Çözme Becerisi
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Arkadaşlık İlişkileri
Sosyal Beceri Eğitimi

 1. ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

Rehberlik birimi, derse giren tüm öğretmenlerle dirsek teması içerisinde olmalıdır.

Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır.

Belli aralıklarla öğretmenlerle sınıftaki tüm öğrenciler hakkında rehberlik odasında  görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında çalışmalar yürütülmektedir. Gerekli görülen durumlarda öğrencilerle görüşülmekte veliye bilgi verilmektedir.

SEMİNERLER

Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi uzmanlarımız ya da konu ile ilgili kurum dışından uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir

1- Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları
Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminerler sadece bulunulduğu zamana odaklı olmayıp öğrencileri yaşama hazırlamayı da hedeflemektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır.

2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları
Velilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmaktır. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır. Seminer çalışmalarından örnekler;

– 1.Sınıfa Başlayacak Olan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?
– Dil ve Konuşma Bozuklukları
– Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
– Okul Fobisi Yaşayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?
– Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri
– Özel Yetenekli Öğrenciler
– Ebeveyn ve Çocuk İlişkilerinde Aile Dinamikleri
– Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi ve İstismar
– Çocuklarda Duygusal Zeka “EQ”
– Gelişen Teknoloji ve Değişen Dikkat

DOKÜMAN ÇALIŞMALARI

– Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi
– Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
– Test ve Envanter Sonuçlarının Değerlendirilmesi
– Çocuk Eğitimi İle İlgili Bilgilendirici Yazılı Doküman
– Veli Bülteni

TEST VE ENVENTERLER

– Öğrenci Tanıma Formu
– Otobiyografi
– Bir Aile Resmi Çiz Envanteri
– Bir İnsan Resmi Çiz Envanteri
– Burdon Dikkat Testi
– Çoklu Zeka  Envanteri,
– Öğrenme Sitilleri Testi
– Duygusal Zeka Envanteri
– Teele Çoklu Zeka Envanteri
– Konsantrasyon Testi
– Sosyometri

ANADOLU LİSESİ REHBERLİK BİRİMİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bireyin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini fark etmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla yapılan sistemli, profesyonel yardım sürecidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenirler. Lise çağındaki gençlerin, ergenlik döneminden kaynaklanan sorunlarına yardımcı olur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunur.

GÖRÜŞMELER

 1. ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

1-Bireysel Görüşmeler:
Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşülmek hedeflenmektedir. Okulumuzda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarında önleyici rehberlik anlayışla hareket edilmeye gayret gösterilmektedir.  Problemi olan çocuklar  gerekli belli sıklıkta görüşmeye alınarak, gerekli görüldüğü takdirde, gerekli olduğu kadarıyla ilgili öğretmene ve veliye geri bildirim verilmektedir.

2- Grup Görüşmeleri
– Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,
– Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri (“verimli ders çalışma yolları” merkezli görüşmeler),
– Benzer sorunlar yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen grup rehberliği çalışmaları,
– Dikkat Çalışmaları,
– Atılganlık Eğitimi,
– Öfke Kontrolü,
– Problem Çözme Becerisi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

 1. VELİ GÖRÜŞMELERİ

Rehberlik hizmetlerini en sağlıklı yürütme şekli Veli – Öğrenci-okul üçgeni içerisinde gerçekleşmektedir. Öğrencilerin her kademede farklı ihtiyaç ve sorunları ortaya çıkar. Bu durumdan zaman zaman ailelerde etkilendiği gibi, bazen de farkında olmadıkları durumlar oluşmaktadır. Her iki durumda da aileyi işin içinde tutarak işbirliği yapmak sonuca ulaşmada en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Velilerimize, okula başladıkları günden itibaren oryantasyon çalışmaları ile başlayarak öğrencilerimizin okul sürecini  daha sağlıklı yürütmelerine yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki konular kapsamında bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

 • Ders başarısı konusunda belirleyecekleri tutumlar,
 • Ergenlik döneminde geliştirebilecekleri bakış açıları,
 • YKS süreci
 • Tercih danışmanlığı
 • Ders, meslek ve üniversite seçimlerine yönelik kariyer danışmanlığı,
 • Aile içi sorunlar ve arkadaşlık ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar ile baş etme becerileri,
 • Davranış sorunları ve baş etme becerileri,
 • Bireysel destek ihtiyacı olan öğrencilere yönelik çalışmalar,
 • Üstün yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalar,
 • BEP kapsamında öğretim gören öğrencilerin ailelerine BEP çalışmaları bilgilendirmeler,
 • Uzman desteği alan öğrencilerimize yönelik takip çalışmaları,
 • Dikkat, kişisel ve ailevi sorunları, mesleki karar verme ile İlgili tespitler yapmak ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla Ölçme – Değerlendirme Bölümü işbirliğiyle çeşitli test ve envanter uygulama çalışmaları yapılmaktadır.
 1. ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

Rehberlik birimi, derse giren tüm öğretmenlerle dirsek teması içerisinde olmalıdır.

Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır.

Belli aralıklarla öğretmenlerle sınıftaki tüm öğrenciler hakkında rehberlik odasında  görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında çalışmalar yürütülmektedir. Gerekli görülen durumlarda öğrencilerle görüşülmekte veliye bilgi verilmektedir.

SEMİNERLER

Psikojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi uzmanlarımız ya da konu ile ilgili kurum dışından uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir

1- Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

 • Uyum çalışmaları
 • Meslek, Kişilik  ve Çoklu Zekâ Envanterleri
 • Ders ve Meslek seçimine yönelik Bireysel Görüşmeler
 • Mesleki Gölge Programı
 • Üniversite Tanıtım sunumları
 • Üniversite Tanıtım Gezileri
 • Test Tekniği ve zaman yönetimine yönelik bireysel ve grup çalışmaları
 • Sınav Kaygısına yönelik bireysel ve grup çalışmaları
 • YKS sınavlarına yönelik bireysel ve grup çalışmaları, başvurular.
 • Tercih Danışmanlığı
 • Aile ve İletişim
 • Zamanı Etkin Kullanma,
 • Sınav (YKS, TYT – AYT) Tanıtımları ve Bilgilendirme,
 • Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma Yolları,
 • Motivasyon
 • Kariyer Planlama

2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları

 • Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri ve Sorunları
 • Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerileri
 • Özgüven Gelişiminde Ailenin Rolü
 • Etkili Ana Baba Davranışları
 • Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilinçlenme
 • Sınıf ve Ders Geçme Yönetmeliği
 • YKS, TYT – AYT  Sistemi
 • Meslek Seçimi”

DOKÜMAN ÇALIŞMALARI

– Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi
– Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
– Test ve Envanter Sonuçlarının Değerlendirilmesi
– Ergenlik Döneminde Çocuk Eğitimi İle İlgili Bilgilendirici Yazılı Doküman
– Veli Bülteni

TEST VE ENVENTERLER

1. Başarısızlık Nedenleri Anketi
2. Burdon Dikkat Testi
3. Öğrenme Stilleri Anketi
4. Çoklu Zeka Ölçeği
5. Hafıza Testi
6. Kaygı Ölçeği
7. Sınav Kaygısı Ölçeği
8. Stres Düzeyi Ölçeği
9. Mesleki Yönelim Envanteri
10. Algılanan Aile Desteği Ölçeği
11. Stres Kaynağı Ölçeği
12. Problem Tarama Envanteri
13. Mesleki Olgunluk Ölçeği

REHBERLİK RANDEVU SİSTEMİ

Sizde Çocuklarınızı 5,000 Öğrencili Ailemizin Bir Parçası Yapmak için Detaylı Bilgi Alın

Sizi bilgilendirebilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz